Algemene voorwaarden | Werving op Maat

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Werving op Maat: de onderneming Werving op Maat B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65540204. 

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Werving op Maat een offerte of aanbieding richt, van wie Werving op Maat een zoekopdracht aanneemt of met wie Werving op Maat een overeenkomst sluit. 

1.3 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die bij Werving op Maat ingeschreven is, bij Werving op Maat solliciteert of instemt om via Werving op Maat geïntroduceerd te worden bij een opdrachtgever met als doel bemiddeld, gedetacheerd of ingeleend te worden. 

1.4 Gedetacheerde: een kandidaat die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Werving op Maat, door Werving op Maat ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van Werving op Maat. 

1.5 Freelancer: een kandidaat die werkzaam is als zelfstandige en die door tussenkomst van Werving op Maat bij een opdrachtgever van Werving op Maat een opdracht vervult of een prestatie levert. Een freelancer werkt als een zelfstandige buiten een dienstverband om tegen een vooraf vastgesteld tarief als zodanig voor derden werkzaam te zijn. 

1.6 Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Werving op Maat op grond waarvan Werving op Maat diensten verleent ten behoeve van de betreffende opdrachtgever. 

1.7 Diensten: onder de dienstverlening van Werving op Maat worden alle diensten verstaan die Werving op Maat verleent: werving en selectie, detachering, projectbemiddeling. 

1.8 Werving en selectie: opdrachtgevers behulpzaam zijn bij het zoeken naar kandidaten, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat wordt beoogd. 

1.9 Detachering: het door Werving op Maat uitlenen van personeel aan de opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project onder van tevoren overeengekomen voorwaarden. 

1.10 Projectbemiddeling: het door Werving op Maat uitlenen van freelancers voor bepaalde tijd of voor de duur van een project onder van tevoren overeengekomen voorwaarden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle diensten, offertes, zoekopdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Werving op Maat en opdrachtgever en alle rechtshandelingen die daaruit voortvloeien. 

2.2 Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met Werving op Maat aangegane overeenkomst geen werking toe. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Werving op Maat schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor de betreffende opdracht en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 

 

Artikel 3 Samenwerkingsovereenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van Werving op Maat zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een tot een specifieke (potentiële) opdrachtgever gerichte schriftelijke samenwerkingsovereenkomst kenbaar is gemaakt. 

3.2 Aanbiedingen worden gedaan op basis van inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Werving op Maat zijn verstrekt. De door deze partijen verstrekte inlichtingen ervaart Werving op Maat als juist. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat. 

3.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Werving op Maat voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werving op Maat aan derden bekend te maken. 

3.4 In geval van overtreding van lid 3 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Werving op Maat een boete verschuldigd ter grootte van 12.500 euro. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding en niet voor matiging vatbaar, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet. 

3.5 Als door tussenkomst van Werving op Maat een of meerdere gesprekken tussen een geïntroduceerde kandidaat en de opdrachtgever plaatsvinden, erkent de opdrachtgever een zoekopdracht aan Werving op Maat gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Werving op Maat gehanteerde algemene voorwaarden, tarieven en betalingscondities. 

3.6 Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Werving op Maat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Werving op Maat hiermee schriftelijk instemt. 

3.7 Werving op Maat kan niet aan offertes en/of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten). 

3.8 Werving op Maat is jaarlijks gerechtigd tot verhoging van de in separate samenwerkingsovereenkomsten genoemde kosten en tarieven, of eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Werving op Maat zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging schriftelijk kenbaar maken en vermeldt daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze ingaat.  

3.9 Werving op Maat heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor “contractuele loonkosten per uur”, vermeerderd met 3,5 %, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt. 

 

Artikel 4 Zoekopdracht 

4.1 Werving op Maat bevestigt iedere zoekopdracht met vermelding van de aard van de dienstverlening. Als een dergelijke bevestiging ontbreekt, komt er geen overeenkomst tussen partijen tot stand.  

4.2 Door de aanvaarding van een zoekopdracht neemt Werving op Maat een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en volgens de normen van goed vakmanschap. 

4.3 Voordat een zoekopdracht uitgezet wordt bij Werving op Maat, dient opdrachtgever er zeker van te zijn dat ‘de juiste kandidaat’ niet in zijn eigen HR-database of op een ‘bellijst’ staat. Aan ‘van plan zijn’ een kandidaat te bellen kunnen geen rechten ontleend worden. Het komt voor dat kandidaten eerder zijn afgewezen door de opdrachtgever om redenen die een goede match niet uitsluiten. Hieronder valt het nalaten van een reactie op de sollicitatie van de kandidaat door de opdrachtgever dan wel de reactie aan de kandidaat dat de functie op dat moment niet vacant was, dan wel een afwijzing. Door een veranderde situatie kan zich wederom/nog steeds een match voordoen. Wanneer de kandidaat door de introductie van Werving op Maat (wederom) onder de aandacht komt en nu toch interessant bevonden wordt, geldt dit als introductie via Werving op Maat. 

4.4 Door het verstrekken van een zoekopdracht aanvaardt de opdrachtgever de door Werving op Maat gehanteerde algemene voorwaarden, tarieven en betalingscondities. 

4.5 Werving op Maat doet introducties op basis van inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Werving op Maat zijn verstrekt. Deze inlichtingen aanvaardt Werving op Maat als juist. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.  

4.6 Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen dienen een maximale duur te allen tijde schriftelijk of per e-mail vast te leggen en kunnen deze duur in onderling overleg verlengen. 

4.7 Werving op Maat introduceert kandidaten vanuit de overtuiging dat de kandidaat nog niet bekend is bij de opdrachtgever. Van een introductie is sprake wanneer de opdrachtgever de identiteit van een kandidaat opvraagt of wanneer Werving op Maat anderszins de identiteit van een kandidaat prijsgeeft aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever de kandidaat na introductie van Werving op Maat uitnodigt, zullen eerdere contacten met de kandidaat ondergeschikt zijn aan de voorwaarden van Werving op Maat. 

 

Artikel 5 Verbod tot indienstneming van kandidaten 

5.1 Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke en/of elektronische aanbieding van kandidaten niet toegestaan met deze kandidaten van Werving op Maat direct of indirect, middellijk of onmiddellijk een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werving op Maat. 

5.2. In geval van detachering en projectbemiddeling geldt het in art. 5.1 beschreven verbod zowel tijdens de opdracht als tot twaalf maanden na afloop van de opdracht. 

5.3 In geval van detachering en projectbemiddeling geeft Werving op Maat de opdrachtgever na 2000 gefactureerde en betaalde uren schriftelijke toestemming om met een gedetacheerde van Werving op Maat rechtstreeks een loondienstverhouding aan te gaan, zonder bijkomende kosten in rekening te brengen. 

5.4 In geval van overtreding van lid 1 en 2 van dit artikel dient de (potentiële) opdrachtgever de fee te voldoen die Werving op Maat ontvangen zou moeten hebben. De fee bespreken met kandidaten is niet toegestaan. 

5.5 In geval van overtreding van lid 1 en 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Werving op Maat een boete verschuldigd ter grootte van 25.000 euro. Deze boete is direct opeisbaar en niet voor matiging vatbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet. 

5.6 Als de opdrachtgever deel uitmaakt van een bouwcombinatie of samenwerkingsverband van welke aard en vorm dan ook, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Werving op Maat bij overtreding van onderhavig artikel. 

 

Artikel 6 Werving en selectie 

6.1 Er is sprake van een geslaagde zoekopdracht tot werving en selectie als de opdrachtgever of aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen binnen twaalf maanden na schriftelijke en/of elektronische aanbieding van een kandidaat met deze door Werving op Maat direct of indirect, middellijk of onmiddellijk een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan gaat, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Werving op Maat.  

Ook als de kandidaat voor een andere functie wordt aangesteld dan waarvoor de oorspronkelijke zoekopdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Werving op Maat het volledige honorarium verschuldigd. 

6.2 Werving op Maat brengt bij een geslaagde uitvoering van een zoekopdracht tot werving en selectie een honorarium in rekening als volgt te berekenen: 25% van het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en bruto emolumenten gebaseerd op een fulltime dienstverband van het salaris dat de kandidaat na indiensttreding bij de opdrachtgever gaat verdienen. Hierbij geldt een minimum honorarium van 7.000 euro.  

Onder bruto emolumenten verstaan we: een gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en onkostenvergoeding. Een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde auto staat in dit verband gelijk met 7.500,- euro bruto jaarsalaris. 

6.3 We vermeerderen het honorarium met btw en factureren het in twee gelijke termijnen. De eerste factuur op de dag van het sluiten van de arbeidsovereenkomst. De tweede factuur op de startdatum. 

6.4 Wanneer de kandidaat de arbeidsovereenkomst zelf beëindigt voor de startdatum of binnen 1 maand na indiensttreding van de kandidaat, zal Werving op Maat een nieuwe zoekopdracht uitvoeren met 50% korting op het nieuwe honorarium. 

6.5 Wanneer de opdrachtgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, zal van creditering geen sprake zijn. Van creditering is geen sprake wanneer afgeweken wordt van het arbeidscontract en de bijbehorende gemaakte afspraken. 

6.6 Als de opdrachtgever een aanbieding intrekt nadat hij mondeling of schriftelijk gedaan is door de opdrachtgever aan een potentiële nieuwe medewerker, brengen wij 50% van het totale honorarium in rekening zonder recht op creditering. 

 

Artikel 7 Detachering/Projectbemiddeling 

7.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de gedetacheerde/freelancer. Werving op Maat draagt potentiële kandidaten aan en bemiddelt tussen de kandidaat en de opdrachtgever. 

7.2 De opdrachtgever wordt bij detachering aangemerkt als werkgever van de gedetacheerde/freelancer in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en is als zodanig gehouden de werkzaamheden van de gedetacheerde/freelancer te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde eisen. 

7.3 Daarnaast is de opdrachtgever jegens Werving op Maat verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de gedetacheerde/freelancer tegen gevaar voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en diens bezittingen zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. 

7.4 Als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de leden 2 en 3 van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende gedetacheerde/freelancer, Werving op Maat of nabestaanden van de gedetacheerde/freelancer dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Werving op Maat gehouden tot vergoeding van de schade aan de gedetacheerde/freelancer of diens nabestaanden. 

7.5 De opdrachtgever zal Werving op Maat te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van gedetacheerde/freelancers uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent Werving op Maat de bevoegdheid zijn aanspraken ter zake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n). 

7.6 De werkzaamheden van de gedetacheerde/freelancer vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. 

7.7 Werving op Maat draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Werving op Maat ter beschikking gestelde gedetacheerden/freelancers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf. 

7.8 Evenmin is Werving op Maat aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Werving op Maat ter beschikking gestelde gedetacheerde/freelancer zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze door deze gedetacheerde/freelancer zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden. 

7.9 De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Werving op Maat vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van gedetacheerden/freelancers tot vergoeding van geleden schade. 

7.10 Toelichtingen op leden 7 tot en met 9 van dit artikel: de opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht in zijn opdracht werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de gedetacheerde/freelancer aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die gedetacheerde/freelancer die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever. 

7.11 Een opdrachtgever is voor de inzet van een gedetacheerde/freelancer aan Werving op Maat per gewerkt uur een tarief verschuldigd. De hoogte van het tarief wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en door middel van een schriftelijke overeenkomst aan de opdrachtgever bevestigd. Hierin staan de functie van de gedetacheerde/freelancer en ook de startdatum en de duur van de overeenkomst vermeld. 

7.12 Het in de overeenkomst genoemde uurtarief van Werving op Maat voor de terbeschikkingstelling van de gedetacheerde/freelancer is exclusief de btw en gebaseerd op een 40-urige werkweek. 

7.13 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle zaken (auto, laptop, telefoon, etc.) die de gedetacheerde/freelancer nodig heeft voor het correct uitoefenen van zijn functie. 

7.14 Voor alle zaken die de opdrachtgever aan de gedetacheerde/freelancer (auto, laptop, telefoon, etc.) ter beschikking stelt, erkent Werving op Maat generlei aansprakelijkheid. Voor alle afspraken die de opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van Werving op Maat, met de freelancer maakt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient de opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. Werving op Maat erkent in deze generlei aansprakelijkheid. 

7.15 Werving op Maat is verantwoordelijk voor de fiscale afdrachten over alle zaken die de opdrachtgever aan de gedetacheerde/freelancer ter beschikking stelt. In verband met deze fiscale regelgeving heeft de opdrachtgever naar Werving op Maat een meldingsplicht voor alle zaken die de opdrachtgever aan de freelancer ter beschikking stelt. 

7.16 In geval van overtreding van lid 15 van dit artikel vrijwaart de opdrachtgever Werving op Maat en zal hij laatstgenoemde volledig schadeloosstellen voor alle vorderingen van de bevoegde autoriteiten op Werving op Maat ter zake de fiscale regelgeving, kosten, opgelegde boetes en renten wanneer de bevoegde autoriteiten oordelen dat de fiscale afdrachten niet of niet juist zijn verricht. 

7.17 Werving op Maat is immer gerechtigd, alvorens een gedetacheerde/freelancer ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Als de opdrachtgever de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze verstrekt, heeft Werving op Maat het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Werving op Maat als dan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten. 

7.18 Als de opdrachtgever voor aanvang van de detachering of binnen vijf werkdagen na het versturen van de overeenkomst geen schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt deze overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig te hebben weergegeven. 

7.19 Facturatie geschiedt maandelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De facturen worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever akkoord getekende urenstaten (ook wel genoemd werkbriefjes), die de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat de daartoe bevoegde persoon de urenstaten accordeert. 

7.20 Eventuele gevolgen van foutief ingevulde urenstaten en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde urenstaten komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde urenstaten en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde urenstaten aan Werving op Maat en/of derden te vergoeden. 

7.21 Bij verschil tussen de door de gedetacheerde/freelancer bij Werving op Maat ingeleverde urenstaten en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Werving op Maat ingeleverde urenstaten voor de afrekening, die in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is. 

7.22 Als de opdrachtgever weigert de urenstaten van de gedetacheerde/freelancer voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een − naar zijn mening correct ingevulde − urenstaat aan Werving op Maat verstrekt, heeft Werving op Maat het recht het aantal door de gedetacheerde/freelancer gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de gedetacheerde/freelancer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de gedetacheerde/freelancer. 

7.23 Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd zijn aan een urenstaat. 

7.24 Het is de opdrachtgever verboden om betalingen aan de gedetacheerde/freelancer te doen of voorschotten aan de gedetacheerde/freelancer te verstrekken. Dergelijke betalingen en voorschotten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

7.25 Bij nalatigheid in betaling door de opdrachtgever behoudt Werving op Maat zich het recht voor de gedetacheerde/freelancer terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de gewerkte uren. 

7.26 Als de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, behoudt Werving op Maat zich het recht voor de gedetacheerde/freelancer terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de gewerkte uren. 

7.27 Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging of de datum van de e-mail met de opzegging aan Werving op Maat als de dag van opzegging door de opdrachtgever jegens Werving op Maat. 

7.28 In alle gevallen van beëindiging van een opdrachtgever jegens Werving op Maat moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de gedetacheerde/freelancer. 

7.29 Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal Werving op Maat nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook als dit alleen voor Werving op Maat geldt, of voor een beëindiging door de gedetacheerde/freelancer van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook als dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Werving op Maat zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en desgewenst aan de opdrachtgever een andere gedetacheerde/freelancer bezorgen. Ten aanzien van deze andere gedetacheerde/freelancer ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is. 

7.30 Als de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Werving op Maat hiervan onmiddellijk doch uiterlijk één maand voor beëindiging schriftelijke of per e-mail aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Werving op Maat die daarvan het directe of indirecte gevolg is. 

7.31 Als een proeftijd is overeengekomen en de opdrachtgever de overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Werving op Maat hiervan onmiddellijk doch uiterlijk twee dagen voor beëindiging schriftelijke of per e-mail aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Werving op Maat die daarvan het directe of indirecte gevolg is. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en volgens de normen van goed vakmanschap. Werving op Maat handelt op basis van inlichtingen die door de opdrachtgever en kandidaat aan Werving op Maat zijn verstrekt. Deze inlichtingen zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat. De opdrachtgever is te allen tijde vrij en draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuze om kandidaten in dienst te nemen of in te huren. 

8.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat. Werving op Maat draagt potentiële kandidaten aan en bemiddelt tussen kandidaat en opdrachtgever. De opdrachtgever maakt de uiteindelijke keuze voor de kandidaat. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Werving op Maat accepteert, als achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Werving op Maat in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Werving op Maat in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoektocht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen honorarium. 

8.3 De opdrachtgever vrijwaart Werving op Maat voor aanspraken van derden met betrekking tot door Werving op Maatbemiddelde kandidaten, uit welke hoofde dan ook. 

8.4 Voor de diensten detachering en projectbemiddeling gelden aanvullende regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid. Deze zijn opgenomen in artikel 7. 

 

Artikel 9 Betalingscondities 

9.1 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Werving op Maat ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk of per e-mail is overeengekomen. 

9.2 Uitsluitend betalingen aan Werving op Maat werken bevrijdend. 

9.3 Als een factuur van Werving op Maat niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 

9.4 De kopiefactuur van de door Werving op Maat verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint. 

9.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van de verschenen rente en de kosten en vervolgens tot betaling van de onbetaalde factuur die het langst open staat, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

9.6 Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert. 

9.7 Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Werving op Maat zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. 

9.8 Als de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepalingen van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien de opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Werving op Maat verschuldigde bedrag, ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn, terstond opeisbaar. De opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim. 

9.9 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten recht – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Werving op Maat is ingeroepen respectievelijk de vordering door Werving op Maat ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 

9.10 Voor de diensten detachering en projectbemiddeling gelden aanvullende regelingen met betrekking tot betalingscondities, deze zijn opgenomen in artikel 7. 

 

Artikel 10 Geschillenregeling 

10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voor zover de wet dat toelaat, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem. 

Jessica Bosman
Officemanager

16 februari 2021

Sluiten

Stuur ons je CV!

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw gegevens

    Voeg een cv toe
    Sluiten

    Upload hier jouw vacature

    Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Direct contact?